ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Barge Sabz 213 Ghavami (Fakhtei) 12:30 15:30 20:30 21:30 0:00
Moosighiye Irani   Marzieh 12:57 15:57 20:57 21:57 0:27
Barge Sabz 203 Ghavami (Fakhtei) 13:24 16:24 21:24 22:24 0:54
Golhaye Taaze 067 Shahidi 13:50 16:50 21:50 22:50 1:20
Shakhe Gol 135 Marzieh  14:14 17:14 22:14 23:14 1:44
Shakhe Gol 059 Yasamin 14:29 17:29 22:29 23:29 1:59
Barge Sabz 153 Khansari 14:42 17:42 22:42 23:42 2:12
Shakhe Gol 455 Kooros 15:09 18:09 23:09 0:09 2:39
Shakhe Gol 082 Banan 15:24 18:24 23:24 0:24 2:54
Barge Sabz 005 Zabihi 15:39 18:39 23:39 0:39 3:09
Shakhe Gol 261 Golpa 16:10 19:10 0:10 1:10 3:40
Golhaye Rangarang 293B Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 16:39 19:39 0:39 1:39 4:09
Golhaye Rangarang 415 Parvin & Ghavami  17:04 20:04 1:04 2:04 4:34
Golhaye Taaze 076 Khansari 17:33 20:33 1:33 2:33 5:03
Barge Sabz 176 Iraj 17:57 20:57 1:57 2:57 5:27
Barge Sabz 211 Amir Hayati 18:24 21:24 2:24 3:24 5:54
Shakhe Gol 338 Shahidi 18:52 21:52 2:52 3:52 6:22
Golhaye Javidan 147 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 19:22 22:22 3:22 4:22 6:52
Barge Sabz 256 Golpa 20:09 23:09 4:09 5:09 7:39
Shakhe Gol 140 Azar 20:36 23:36 4:36 5:36 8:06
Barge Sabz 090 Golpa 20:50 23:50 4:50 5:50 8:20
Shakhe Gol 399 Khansari 21:19 0:19 5:19 6:19 8:49
Golhaye Taaze 026 Shahidi 21:44 0:44 5:44 6:44 9:14
Golhaye Taaze 004 Shahidi 22:10 1:10 6:10 7:10 9:40
Shakhe Gol 156 Marzieh 22:39 1:39 6:39 7:39 10:09
Golhaye Rangarang 245 Banan 22:54 1:54 6:54 7:54 10:24
Barge Sabz 221 Ghavami (Fakhtei) 23:40 2:40 7:40 8:40 11:10
Golhaye Taaze 152 Khansari 0:09 3:09 8:09 9:09 11:39
Barge Sabz 048 Ghavami (Fakhtei) 0:35 3:35 8:35 9:35 12:05
Golhaye Rangarang 491 Iraj & Sima Bina & Golpa 1:05 4:05 9:05 10:05 12:35
Golhaye Rangarang 560 Mahmoodi & Mahasti 1:58 4:58 9:58 10:58 13:28
Moosighiye Irani   Khansari 2:28 5:28 10:28 11:28 13:58
Golhaye Rangarang 462 Nahid & Golpa 2:53 5:53 10:53 11:53 14:23
Shakhe Gol 404 Shahidi 3:18 6:18 11:18 12:18 14:48
Shakhe Gol 295 Elahe 3:46 6:46 11:46 12:46 15:16
Shakhe Gol 108 Golpa 4:01 7:01 12:01 13:01 15:31
Golhaye Taaze 089 Golpa 4:27 7:27 12:27 13:27 15:57
Barge Sabz 273 Khansari 4:53 7:53 12:53 13:53 16:23
Barge Sabz 163 Ghavami (Fakhtei) 5:18 8:18 13:18 14:18 16:48
Golhaye Sahraee 009 Sima Bina 5:46 8:46 13:46 14:46 17:16
Golhaye Rangarang 237 Banan 6:01 9:01 14:01 15:01 17:31
Golhaye Rangarang 230 Banan 6:28 9:28 14:28 15:28 17:58
Golhaye Taaze 050 Shahidi 7:09 10:09 15:09 16:09 18:39
Shakhe Gol 070 Yasamin 7:36 10:36 15:36 16:36 19:06
Golhaye Rangarang 250 Banan 7:49 10:49 15:49 16:49 19:19
Moosighiye Irani   Zande Vakil 8:18 11:18 16:18 17:18 19:48
Barge Sabz 131 Shahidi 8:30 11:30 16:30 17:30 20:00
Golhaye Rangarang 305 Shahidi 8:56 11:56 16:56 17:56 20:26
Golhaye Rangarang 244 Marzieh & Golpa 9:24 12:24 17:24 18:24 20:54
Golhaye Rangarang 504 Marzieh & Shahidi 9:54 12:54 17:54 18:54 21:24
Golhaye Rangarang 371 Elahe & Shahidi 10:21 13:21 18:21 19:21 21:51
Golhaye Rangarang 162B Marzieh 10:50 13:50 18:50 19:50 22:20
Golhaye Taaze 093 Ahdieh & Shahidi 11:34 14:34 19:34 20:34 23:04
Golhaye Sahraee 005 Azar 12:01 15:01 20:01 21:01 23:31
----------------> " href="http://www.farahbakhsh.com/"> -left:none' x:num="42705.541657592687">12:59 15:59 20:59 21:59 0:29 Shakhe Gol 032 Azar 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13 Barge Sabz 116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29