ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Rangarang 551 Vafaee & Ahdieh 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13
Shakhe Gol 088 Sima Bina 13:10 16:10 21:10 22:10 0:40
Shakhe Gol 316 Shahin Dokht 13:23 16:23 21:23 22:23 0:53
Golhaye Taaze 003 Khansari 13:38 16:38 21:38 22:38 1:08
Barge Sabz 220 Iraj 14:04 17:04 22:04 23:04 1:34
Golhaye Rangarang 408 Nahid & Shahidi 14:34 17:34 22:34 23:34 2:04
Barge Sabz 135 Shahidi 15:03 18:03 23:03 0:03 2:33
Barge Sabz 052 Ghavami (Fakhtei) 15:30 18:30 23:30 0:30 3:00
Barge Sabz 281 Golpa 15:55 18:55 23:55 0:55 3:25
Golhaye Rangarang 263 Ghavami (Fakhtei) 16:19 19:19 0:19 1:19 3:49
Barge Sabz 183 Iraj 16:49 19:49 0:49 1:49 4:19
Barge Sabz 108 Khansari 17:16 20:16 1:16 2:16 4:46
Shakhe Gol 350 Golpa 17:43 20:43 1:43 2:43 5:13
Shakhe Gol 025 Sima Bina 18:13 21:13 2:13 3:13 5:43
Shakhe Gol 169 Golpa 18:27 21:27 2:27 3:27 5:57
Shakhe Gol 237 Marzieh 18:56 21:56 2:56 3:56 6:26
Golhaye Taaze 095 Massoudi 19:11 22:11 3:11 4:11 6:41
Golhaye Taaze 011 Shahidi 19:36 22:36 3:36 4:36 7:06
Golhaye Rangarang 433 Homeira 19:58 22:58 3:58 4:58 7:28
Golhaye Rangarang 147 Mazieh 20:27 23:27 4:27 5:27 7:57
Shakhe Gol 067 Massoudi 21:02 0:02 5:02 6:02 8:32
Moosighiye Irani   Ghavami (Fakhtei) 21:17 0:17 5:17 6:17 8:47
Golhaye Rangarang 511 Sima Bina & Iraj 21:47 0:47 5:47 6:47 9:17
Shakhe Gol 358 Marzieh 22:13 1:13 6:13 7:13 9:43
Shakhe Gol 300 Elahe 22:28 1:28 6:28 7:28 9:58
Shakhe Gol 208 Shahidi 22:40 1:40 6:40 7:40 10:10
Shakhe Gol 241 Pooran 23:09 2:09 7:09 8:09 10:39
Golhaye Taaze 125 Shajarian 23:24 2:24 7:24 8:24 10:54
Barge Sabz 042 Farah 23:51 2:51 7:51 8:51 11:21
Golhaye Javidan 150 Ghavami (Fakhtei) & Golpa 0:20 3:20 8:20 9:20 11:50
Golhaye Rangarang 463 Roya & Ghavami 1:05 4:05 9:05 10:05 12:35
Barge Sabz 072 Ghavami (Fakhtei) 1:34 4:34 9:34 10:34 13:04
Moosighiye Irani   Khansari 2:03 5:03 10:03 11:03 13:33
Golhaye Rangarang 387 Elahe & Ghavami 2:34 5:34 10:34 11:34 14:04
Shakhe Gol 306 Nahid 2:59 5:59 10:59 11:59 14:29
Shakhe Gol 213 Golpa 3:12 6:12 11:12 12:12 14:42
Golhaye Taaze 128 Ahdieh & Shajarian 3:39 6:39 11:39 12:39 15:09
Barge Sabz 046 Banan 4:08 7:08 12:08 13:08 15:38
Shakhe Gol 253 Shahidi 4:39 7:39 12:39 13:39 16:09
Shakhe Gol 159 Parvin 5:07 8:07 13:07 14:07 16:37
Shakhe Gol 085 Golpa 5:21 8:21 13:21 14:21 16:51
Golhaye Rangarang !!! Elahe & Golpa & Banan 5:49 8:49 13:49 14:49 17:19
Golhaye Rangarang 474 Pooran 6:27 9:27 14:27 15:27 17:57
Golhaye Rangarang 327 Shahidi & Pooran 6:54 9:54 14:54 15:54 18:24
Shakhe Gol 320 Ramesh 7:36 10:36 15:36 16:36 19:06
Barge Sabz 224 Nozar 7:51 10:51 15:51 16:51 19:21
Golhaye Rangarang 136 Banan 8:21 11:21 16:21 17:21 19:51
Shakhe Gol 053 Golpa 8:52 11:52 16:52 17:52 20:22
Shakhe Gol 227 Golpa 9:22 12:22 17:22 18:22 20:52
Golhaye Taaze 057 Khansari 9:50 12:50 17:50 18:50 21:20
Moosighiye Irani   Delkash 10:14 13:14 18:14 19:14 21:44
Shakhe Gol 138 Marzieh 10:43 13:43 18:43 19:43 22:13
Golhaye Rangarang 500 Homeira 10:57 13:57 18:57 19:57 22:27
Golhaye Rangarang 510 Elahe & Iraj 11:26 14:26 19:26 20:26 22:56
--------> -left:none' x:num="42705.541657592687">12:59 15:59 20:59 21:59 0:29 Shakhe Gol 032 Azar 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13 Barge Sabz 116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29