ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
5908842691">1:34 4:34 9:34 10:34 13:04 Moosighiye Irani   Khansari 2:03 5:03 10:03 11:03 13:33 Golhaye Rangarang 387 Elahe & Ghavami 2:34 5:34 10:34 11:34 14:04 Shakhe Gol 306 Nahid 2:59 5:59 10:59 11:59 14:29 Shakhe Gol 213 Golpa 3:12 6:12 11:12 12:12 14:42 Golhaye Taaze 128 Ahdieh & Shajarian 3:39 6:39 11:39 12:39 15:09 Barge Sabz 046 Banan 4:08 7:08 12:08 13:08 15:38 Shakhe Gol 253 Shahidi 4:39 7:39 12:39 13:39 16:09 Shakhe Gol 159 Parvin 5:07 8:07 13:07 14:07 16:37 Shakhe Gol 085 Golpa 5:21 8:21 13:21 14:21 16:51 Golhaye Rangarang !!! Elahe & Golpa & Banan 5:49 8:49 13:49 14:49 17:19 Golhaye Rangarang 474 Pooran 6:27 9:27 14:27 15:27 17:57 Golhaye Rangarang 327 Shahidi & Pooran 6:54 9:54 14:54 15:54 18:24 Shakhe Gol 320 Ramesh 7:36 10:36 15:36 16:36 19:06 Barge Sabz 224 Nozar 7:51 10:51 15:51 16:51 19:21 Golhaye Rangarang 136 Banan 8:21 11:21 16:21 17:21 19:51 Shakhe Gol 053 Golpa 8:52 11:52 16:52 17:52 20:22 Shakhe Gol 227 Golpa 9:22 12:22 17:22 18:22 20:52 Golhaye Taaze 057 Khansari 9:50 12:50 17:50 18:50 21:20 Moosighiye Irani   Delkash 10:14 13:14 18:14 19:14 21:44 Shakhe Gol 138 Marzieh 10:43 13:43 18:43 19:43 22:13 Golhaye Rangarang 500 Homeira 10:57 13:57 18:57 19:57 22:27 Golhaye Rangarang 510 Elahe & Iraj 11:26 14:26 19:26 20:26 22:56 --------> -left:none' x:num="42705.541657592687">12:59 15:59 20:59 21:59 0:29 Shakhe Gol 032 Azar 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13 Barge Sabz 116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29