ساعات حدودی پخش برنامه های امروز رادیو گلها
 
برنامه شماره خواننده لوس آنجلس تورونتو لندن پاريس تهران
Golhaye Taaze 045 Ghavami (Fakhtei) 13:21 16:21 21:21 22:21 0:51
Golhaye Rangarang 461 Elahe & Golpa 13:46 16:46 21:46 22:46 1:16
Golhaye Rangarang 260 Elahe & Golpa 14:14 17:14 22:14 23:14 1:44
Shakhe Gol 058 Sima Bina 14:43 17:43 22:43 23:43 2:13
Moosighiye Irani   Khansari 14:58 17:58 22:58 23:58 2:28
Golhaye Rangarang 328 Parvin & Ghavami (Fakhtei) 15:25 18:25 23:25 0:25 2:55
Barge Sabz 209 Shahidi 15:53 18:53 23:53 0:53 3:23
Golhaye Rangarang 124 Marzieh 16:18 19:18 0:18 1:18 3:48
Barge Sabz 151 Golpa 16:49 19:49 0:49 1:49 4:19
Golhaye Taaze 200 Hengame Akhavan 17:14 20:14 1:14 2:14 4:44
Shakhe Gol 301 Pooran 17:33 20:33 1:33 2:33 5:03
Golhaye Taaze 108 Nader Golchin 17:49 20:49 1:49 2:49 5:19
Barge Sabz 051 Zabihi 18:15 21:15 2:15 3:15 5:45
Shakhe Gol 387 Pooran 18:43 21:43 2:43 3:43 6:13
Barge Sabz 262 Khansari 19:10 22:10 3:10 4:10 6:40
Golhaye Taaze 052 Ghavami (Fakhtei) 19:34 22:34 3:34 4:34 7:04
Shakhe Gol 239 Elahe 20:01 23:01 4:01 5:01 7:31
Golhaye Taaze 181 Shahidi 20:14 23:14 4:14 5:14 7:44
Shakhe Gol 398 Khansari 20:44 23:44 4:44 5:44 8:14
Barge Sabz 071 Khansari 21:10 0:10 5:10 6:10 8:40
Golhaye Rangarang 407 Shahidi 21:40 0:40 5:40 6:40 9:10
Barge Sabz 032 Ghavami (Fakhtei) 22:09 1:09 6:09 7:09 9:39
Golhaye Javidan 128 Banan 22:42 1:42 6:42 7:42 10:12
Barge Sabz 140 Khansari 23:28 2:28 7:28 8:28 10:58
Shakhe Gol 381 Khansari 23:53 2:53 7:53 8:53 11:23
Barge Sabz 249 Shajarian 0:20 3:20 8:20 9:20 11:50
Golhaye Taaze 036 Golpa 0:43 3:43 8:43 9:43 12:13
Shakhe Gol 260 Ramin & Ramesh & Elahe & Shahi 1:08 4:08 9:08 10:08 12:38
Golhaye Sahraee 015 Sima Bina 2:05 5:05 10:05 11:05 13:35
Shakhe Gol 299 Sima Bina & Pooran & Massoudi  2:19 5:19 10:19 11:19 13:49
Golhaye Javidan !!! Abdolali Vaziri 3:13 6:13 11:13 12:13 14:43
Shakhe Gol 363 Kooros 3:44 6:44 11:44 12:44 15:14
Barge Sabz 242 Shajarian 3:58 6:58 11:58 12:58 15:28
Golhaye Taaze 014 Iraj 4:24 7:24 12:24 13:24 15:54
Barge Sabz 134 Khansari 4:53 7:53 12:53 13:53 16:23
Golhaye Rangarang 206 Marzieh & Ghavami (Fakhtei) 5:21 8:21 13:21 14:21 16:51
Moosighiye Irani   Khatere Parvane 6:06 9:06 14:06 15:06 17:36
Golhaye Taaze 135 Khansari 6:27 9:27 14:27 15:27 17:57
Barge Sabz 001 Zabihi 6:53 9:53 14:53 15:53 18:23
Golhaye Taaze 183 Khansari 7:19 10:19 15:19 16:19 18:49
Shakhe Gol 459 Iraj 7:45 10:45 15:45 16:45 19:15
Golhaye Rangarang 539 Elahe & Golpa 8:11 11:11 16:11 17:11 19:41
Golhaye Taaze 115 Khansari 8:40 11:40 16:40 17:40 20:10
Golhaye Taaze 149 Golpa 9:08 12:08 17:08 18:08 20:38
Golhaye Rangarang 441 Sima Bina & Golpa 9:31 12:31 17:31 18:31 21:01
Shakhe Gol 409 Khansari & Ghavami (Fakhtei) & 9:58 12:58 17:58 18:58 21:28
Barge Sabz 119 Ghavami (Fakhtei) 10:52 13:52 18:52 19:52 22:22
Shakhe Gol 422 Ghavami (Fakhtei) 11:15 14:15 19:15 20:15 22:45
Shakhe Gol 084 Ghavami 11:41 14:41 19:41 20:41 23:11
Shakhe Gol 098 Golpa 11:55 14:55 19:55 20:55 23:25
Golhaye Rangarang 228B Banan 12:23 15:23 20:23 21:23 23:53
               
         
         
--------> -left:none' x:num="42705.541657592687">12:59 15:59 20:59 21:59 0:29 Shakhe Gol 032 Azar 12:43 15:43 20:43 21:43 0:13 Barge Sabz 116 Khansari 12:59 15:59 20:59 21:59 0:29