به اقتباس از روزنامه دوران امروز The Iranian به نقل از

برگشت به صفحه اول

 

برگشت به صفحه اول


.سايت اينترنتي و برنامه هاي راديو گلها توسط مسعود نوين فرح بخش گرد آوري و پخش ميگردد